Sesijos atkėlimas ir nukėlimas

Sesijos atkėlimas

Teisę anksčiau laikyti pavasario sesijos egzaminus ir įskaitas turi tik tie studentai, kurie dalyvauja tarptautinėse studentiškų mainų ir darbo programose bei kurių paskutinės sesijos svertinis įvertinimų vidurkis ne mažesnis kaip:

  • 8,5 – studijuojančių socialinių mokslų srityje;
  • 8,0 – studijuojančių fizinių mokslų ir menų srityje;
  • 7,5 – studijuojančių technologijos mokslų srityje.

Jeigu studento paskutinės sesijos svertinis įvertinimų vidurkis yra mažesnis, negu numatyta šiame punkte, jo prašymas anksčiau laikyti pavasario sesijos egzaminus ir įskaitas negali būti tenkinamas (tenkinama išimtinais atvejais) Dėl leidimo paankstintai laikyti pavasario sesijos egzaminus ir įskaitas studentai į savo fakulteto dekaną su prašymu privalo kreiptis ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki numatomo išvykimo datos. Visi prašymai privalo būti registruojami fakultetų dekanatuose.Prie prašymo paankstintai laikyti pavasario sesijos egzaminus studentas privalo pridėti dokumentą, įrodantį jo dalyvavimą tarptautinėse studentiškų mainų ir darbo programose.Studentai, teigiamai išlaikę visus studijų programoje numatytus to kurso, kuriame studijuoja, egzaminus (įskaitas, kursinius darbus ir projektus) ir atlikę praktikas, į užsienį pagal studentiškų mainų ir darbo programas gali išvykti nuo gegužės 25 d. iki rugsėjo 22 d. Studentai, gavę fakulteto dekano leidimus laikyti egzaminus anksčiau, negu numatyta VGTU studijų grafike, juos privalo pateikti dėstytojams iki gegužės 5 d. Paankstinto egzaminavimo laiką visiems norintiems laikyti egzaminus (vykdyti kitus atsiskaitymus) dėstytojas skelbia vieną kartą nuo gegužės 6 d. iki gegužės 20 d. Leidžiama fakulteto dekanams studento prašymu dėl išvykimoį užsienį pagal trumpalaikes kultūrinių mainų ir darbo programas paankstinti arba nukelti praktikos (išskyrus gamybinę praktiką) atlikimo laiką ir leisti ją atliktiper studijas ne paskaitų metu. Studentai, iki spalio 15 d. neatlikę praktikos arba atlikę praktiką, bet už ją neatsiskaitę, braukiami iš sarašų arba užsiregistruojami kartoti kursą.

Sesijos nukėlimas

Jeigu studentas dėl pateisinamų priežasčių negali laikyti egzamino per sesiją, dekanas nustato naują laikymo terminą, atidėdamas sesiją dekano įsakymu, kuris rašomas UIS įsakymų registre.