Egzaminų laikymo tvarka

Egzaminų vykdymo tvarka:

  • Egzaminuojami tik tie studentai, kurie yra atlikę modulio dokumentuose nurodytas savarankiko darbo užduotis.
  • Į egzaminą studentas turi atsinešti galiojantį studento paymėjimą (neturintys studento pažymėjimo - pasą arba asmens tapatybės kortelę), dėstytojo nurodytas priemones ir turi būti tinkamai pasirengęs 2 - 3 val. nenutrūkstamam darbui.
  • Egzaminuojama ratu. Egzamino trukm? negali viryti 3 val. Egzaminuoti ratu galima ne daugiau kaip vien? akademin? grup? tuo pa?iu laiku. Egzamine privalo dalyvauti pratyb? d?stytojai, kurie turi pad?ti egzaminatoriui. Papildomai gali b?ti organizuojamas d?stytojo pokalbis su studentais po egzamino iki rezultat? paskelbimo. Studentai turi teis? susipainti su itaisytais darbais bei pateikti apeliacijas, jei nesutinka su darbo ?vertinimu.
  • Student? inios vertinamos vadovaujantis sesijos metu galiojan?ia Vilniaus Gedimino technikos universiteto student? ini? vertinimo sistema patvirtinta VGTU Senato 2009 m. birelio 30 d. nutarimu Nr. 38-2.5 ir dalyko modulio kortel?je nustatyta tvarka.
  • Egzamino rezultatai skelbiami ne v?liau kaip tre?i? darbo dien? po egzamino iki 15 val.
  • Perlaikyti egzamin? sesijos metu neleidiama. Jeigu studentas d?l pateisinam? prieas?i? negali laikyti egzamino per sesij?, dekanas nustato nauj? laikymo termin?, atid?damas sesij? dekano potvarkiu, kuris ?forminamas UIS student? duomen? baz?je.
  • Magistrantai, kuri? studijos organizuojamos ciklais, kiekvieno dalyko egzamin? iki sesijos pabaigos gali laikyti tik vien? kart?.
  • U tiriamojo darbo modul? magistrantams leidiama atsiskaityti iki sesijos pabaigos.